نویسنده موضوع: سرمایه گذاری مجدد و برداشت صاحب واحد تجاری  (دفعات بازدید: 1245 بار)

آفلاین pejman74

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 0
  • -تشکر شده: 0
  • ارسال: 12
  • امتیاز های کاربر: 1
  • دانشگاه: پارس مهر
  • مقطع تحصیلی: کاردانی
از جمله رویداد های که منجر به تغییر حق مالی صاحب سرمایه میشود،سرمایه گذاری مجدد و برداشت صاحب واحد تجاری است.
سرمایه گذاری مجدد:
سرمایه گذاری مجدد به معنای ان است که صاحب موسسه با آوردن پول یا مال دیگری،دارایی موسسه متعلق به خود را افزایش دهد.
سرمایه گذاری مجدد،دارایی یک موسسه را افزایش میدهد،در مقابل،در طرف دیگر معادله ی حسابداری سرمایه را افزایش میدهد.
برداشت:
برداشت به معنای آن است که صاحب یک موسه برای مصارف شخصی پول یا مال دیگری را از دارایی های موسسه ی متعلق به خود بردارد و یا مخارج شخصی خود را از محل وجوه نقد موسسه پرداخت کند.
از انجا که وجه برداشت شده ممکن به موسسه برگشت داده شود،برداشت مالک به طور مستقیم به حساب سرمایه بدهکار نمیشود بلکه ان را به حسابی به نام(برداشت)بدهکار و ان را در پایان سال مالی در صورتی که وجه برداشت شده به موسسه برگشت داده نشود به حساب سرمایه منظور  و مانده ان را کاهش میدهد،از انجا که برداشت باعث کاهش سرمایه میشود،قواعد بدهکار و بستانکار کردن آن عکس حساب سرمایه میباشد.
درآمد وهزینه:
مفهوم درآمد:
درآمد،بهای کا لای فروش رفته و یا خدمات انجام شده میباشد،هنگامی که موسسه ای خدماتی را انجام یا کالایی را به مشتریان تحویل میدهد،پول یا دارایی های دیگری از انان را دریافت میکند.ورود این پول یا دارایی را به موسسه ذر امد میگویند.مبلغ در امد در هر معامله ای از طریق ارزش دارایی یا دارایی ها که درازای آن به دست می آید و معمولا به شکل نقد یا مطالبات است،انداز گیری و در صورتهای مالی مربوط به دوره ای که طی آن تحقق پیدا کرده است،منعکس میشود.
بنابراین مبلغ درآمد برابر است با حاصل جمع وجوه دریافتی و مطالبات مشتریان.
در امد موجب افزایش سرمایه میشود.
ده ورود پول یا ایجاد مطالبات ناشی از انجام خدمات،جمع دارایی یک موسسه را افزایش میدهد،در طرف دیگر معادله ی حسابداری سرمایه را به مبلغی معادل آفزایش حاصل در جمع دارایی بالا میبرد.
بعضی مواقع،درآمد میتواند به شکل کاهش بدهی و افزایش سرمایه باشد.
((بنابراین درامد عبارت است از افزایش ناخالص در سرمایه که ناشی از فعالیت های انتفاعی باشد.
برای هر یک از منابع درآمد باید حسابی جداگانه در دفتر کل افتتاح شود و عنوان هر حساب باید حاکی از منبع درآن باشد.
مثلا،درآمد کارمزد،درآمد فروش،حق الزحمه حسابرسی و درآمد تعمیرات،به طور کلی،درآمد هنگامی شناسایی و در مدارک حسابداری ثبت میشود که کالای فروش رفته به مشتریان تحویل داده شود و یا خدماتی برای انان انجام شود،به بیان دیگر درآمد هنگامی شناسایی و در مدارک حسابداری ثبت میشود که مزایا و مخاطرات کالااز فروشنده به خریدار منتقل باشد.
مفهوم هزینه:
هزینه،بهای تمام شده ی کالای فروش رفته و یا خدمات انجام شده به منظور کسب درآمد،پرداخت یا واقع شده است و از طریق بهای تمام شده ی دارایی ها یا خدماتی که در یک دوره ی مالی به مصرف میرسد و یا مورد استفاده قرار میگیرد،اندازگیری و در مدراک حسابداری ثبت میشود.
مانند بهای تمام شده ی کالای فروش رفته،حقوق کارکنان،سوخت و روشنایی و استهلاک اموال.به عنوان هر حساب هزینه،باید ماهیت آن حساب را بیان کند،مثلا هزینه ی اجاره،هزینه ی حقوق و هزینه ی بیمه.چون هزینه،سرمایه را کاهش میدهد به محض تحقق،بدهکار میشود.
فرض تعهدی:
فرض تعهدی ناظر بر نحوه ی شناخت درآمد ها و هزینه ها و به تبع آن ناظر بر اصل تحقق درآمد و اصل مقابله هزینه ها با درآمد ها((اصل تطابق میباشد.
نقد وصول شده باشد ولی درآمد تحقق نیافته باشد،نمیتوان درآمد را شناسایی کرد.همچنین بر اساس این فرض ار وجه پرداخت شده باشد اما هزینه تحمیل نشده باشد،نمیتوان هزینه را در دفاتر ثبت نمود.
اصل تحقق درآمد:
براساس اصل تحقق درامد زمانی میتوانیم درامد را شناسایی و ثبت کنی که درآمد تحقق یافته یا عاید شده باشد.
اصل مقابله هزینه ها با درآمدها یا اصل تطابق:
هر موسسه ای به منظور کسب درآمد هزینه هایی را طول دوره ی متحمل میشود برای تعیین سود و زیان خالص باید هزینه های انجام شده در یک دوره مالی از درامدها تحقق یافته در همان دور کسر گردد.
پیش دریافت درآمدها:
زمانی میتوان درآمد را شناسایی کرد که فرایند کسب سود تکمیل شده باشد.
بنابراین در هر زمانی قبل از فروش محصول یا ارئه خدمات چنانچه وجهی دریافت شودنمیتوان آن را به عنوان درآمد ثبت نمود بلکه اینگونه دریافتیها نوعی بدهی هستند که در حسابی به نام((پیش دریافت))ثبت میکنیم.
پیش پرداخت هزینه:
چنانچه وجه پرداختی مربوط به مخارجی باشد ک صنعت حاصل آن به دوره ی های آتی تسری پیدا کند تحت عنوان یک دارییبه عنوان یک دارایی به نام پیش پرداخت ثبت خواهند شد.


Read more: http://www.forum.tasavi.ir/index.php?topic=3754.0#ixzz0CdDJzXy7

تالار گفتگوی حسابداری


Tags: