نویسنده موضوع: پروزه دوایر  (دفعات بازدید: 1017 بار)

آفلاین samaneh91612040

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 0
  • -تشکر شده: 0
  • ارسال: 6
  • امتیاز های کاربر: 0
  • دانشگاه: غیرانتفاعی
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
پروزه دوایر
« : مه 14, 2014, 10:53:12 »

بطوركلي دوايرومراكزفعال درهرشركت را مي توان به دودسته تقسيم كرد:
1-دوايرعملياتي
2-دوايرپشتيباني
منظورازدوايرعملياتي،دوايري است كه مستقيماً درتوليدوياارائه ي خدمات به مشتريان نقش دارند ونقش آنهادرمحصول براي مشتري ملموس،قابل درك وياقابل رؤيت است.اين دواير،دوايراصلي شركت هستندونقش آنها درتوليدمحصول ياارائه ي خدمات به مشتريان،بركسي پوشيده نيست.در شركت هاي توليدي،دوايرتوليدرادوايرعملياتي مي نامند.دريك شرگت خدماتي،دايره عملياتي نيزيك دايره خدماتي است وبه همين دليل اسم گذاري دوايرعملياتي به دوايرتوليدي ويااسم گذاري دوايرپشتيباني به دوايرخدماتي صحيح نيست ونمي تواندعموميت داشته باشد،هرچنددرشركت هاي توليدي اين اسم گذاري نيزصدق مي كند.
منظورازدوايرپشتيباني،دوايري است كه بطورمستقيم درتوليدياارائه ي خدمات به مشتريان،نقش ندارندوفعاليت آنها،درمحصول خودرانشان نمي دهد.بنابراين خدمات آنهابراي مشتريان ملموس،قابل رؤيت وياقابل درك نيست.اين دوايربه سايردواير،خدمات پشتيباني ارائه مي دهند وعمدتاً خدماتي هستند.وظيفه ونقش اصلي دوايرپشتيباني اين است كه به دوايرعملياتي واحتمالاً دوايرپشتيباني ديگرخدمات ارائه مي دهند.طبيعي است درصورت عدم انجام وظيفۀ دوايرپشتيباني ،عمليات واحدهاي عملياتي نيزدچارمشكل خواهدشد.ازآنجايي كه اين دوايربه قصدخدمات به سايردوايرتشكيل شده اند منطق حكم مي كندكه بهاي خدمات آنها(هزينۀ آنها)به دوابراستفاده كننده ازخدمات آنان تخصيص يابد.
اهداف تخصيص بهاي عوامل غيرمستقيم:
بهاي عوامل غيرمستقيم دراكثرموارد بخش قابل توجهي ازبهاي ساخت راتشكيل مي دهدكه لازم است به موضوع تعيين بهاتسهيم شود.براي انتخاب راه حل تسهيم روي موضوع تعيين بها به جاي برخوردبه عنوان هزينۀ جاري،چهارهدف اصلي ذنبال مي شودكه اين اهداف عبارت انداز:
1-ارائه ي اطلاعات براي تصميم گيري هاي اقتصادي
2-ايجادانگيزه درمديران وكاكنان
3-توجيه بهاي ساخت ويامحاسبه مبالغ قابل بازپرداخت
4-محاسبۀ بهاي ساخت موجوديها جهت انعكاس درترازنامه وياصورت سودوزيان
-اگرهدف ازتعيين بها تصميم گيري باشد لازم است بهاي تمامي عوامل مؤثربرموضوع تعيين بها دربهاي محاسبه شده لحاظ شودتاتصميم گيري جامع ومستدل باشد.براي مثال اگرهدف ازتعيين بها،تعيين قيمت فروش باشد،درنظرنگرفتن بهاي عوامل غيرمستقيم اشتباه بزرگي خواهدبودكه ممكن است منجربه تعيين قيمت نامناسب وزيان دهي شركت گردد.بديهي است درچنين شرايطي بهاي ساخت را بهاي كليۀ عوامل دخيل درموضوع تعيين بهاتشكيل مي دهدبدون توجه به اينكه اين عوامل مستقيم اندياغيرمستقيم. تصميم گيري درمورداينكه يك قطعه ازبيرون خريداري شوديادرداخل شركت توليدگردد،تصميم گيري درمورداينكه يك محصول ياخدمت جديد ارائه گردد وياتصميم گيري درمورداينكه يك محصول پس ازپردازش اضافي به فروش رودياقبل ازپردازش،همه ازمواردي هستندكه مستلزم تسهيم بهاي عوامل غيرمستقيم هستند.
-اگرهدف ايجادهزينه دركاركنان ومديران باشد،ارزيابي عملكردبخش ها ومراكزبرمبناي كاهش بهاي ساخت باحفظ كيفيت محصول ومعيارقراردادن سادگي وارزاني ساخت محصولات طراحي شده براي واحدطراحي ،نمونه هايي ازضرورت تسهيم بهاي عوامل غيرمستقيم به موضوع تعيين بهامي باشند.
-اگرهدف اجراي يك فعاليت ياتوليديك نوع محصول طبق قراردادي خاص باشد،لازم است بهاي ساخت شامل بهاي عوامل درگيرساخت اعم ازمستقيم وياغيرمستقيم بوده تابهاي ساخت منصفانه ومعقول باشد.براي مثال براي جبران خسارت به وسيلۀ شركت بيمه لازم است بهاي كالاي خسارت ديده شامل عوامل مستقيم وغيرمستقيم محاسبه گردد تاجبران خسارت بطوركامل انجام پذيرد.
به منظورگزارشگري برون سازماني(خارجي)لازم است درتعيين بهاي ساخت،استانداردهاي حسابداري مالي رعايت شود.طبق اين استانداردها بهاي ساخت شامل كليۀ عوامل توليد اعم ازمستقيم وغيرمستقيم است يعني بايددربهاي ساخت،بهاي عوامل غيرمستقيم نيزمنظورگردددرغيراينصورت،تخطي ازاستانداردهاي حسابداري محسوب وحسابرس براساس اهميت موضوع،گزارش خودراازاين بابت تعديل مي كند.ازآنجايي كه بهاي ساخت محصول هم آثارترازنامه اي وهم آثارسودوزياني دارد،حسابرسان مستقل روي اجزاي تشكيل دهندۀ بهاي ساخت،حساسيت خاصي به خرج مي دهند.
مباني تخصيص بها:
براي تخصيص بهاي عوامل غيرمستقيم بايدمبناي معقول ومنطقي پيداكرد.
درادبيات حسابداري چهارمبنا براي تخصيص بهامطرح است كه عبارتنداز:
1-مبناي علت ومعلولي
2-مبناي دريافت منافع
3-مبناي توان تحمل
4-مبناي عدالت ومنصفانه بودن
قوي ترين ومستدل ترين مبنابراي تخصيص بها،مبناي علت ومعلولي است.اگرتحقق بهاناشي از يك عامل خاص باشد،بهارابايدبرمبناي آن عامل،تخصيص داد.اگراجاره بهارادرنظربگيريم وگذشت زمان راعلت تحقق اجاره بها بناميم،مي توان اجاره رابه عامل زمان تخصيص داد.تحقق دستمزدمستقيم ومصرف موادمستقيم معلول توليدهستند بنابراين برمبناي ارتباط علت ومعلولي مي توان بهاي دستمزدمستقيم وموادمستقيم مصرف شده رابه محصولات توليدشده تخصيص داد.زمانيكه بهاي يك عامل (مانندموادمستقيم) برمبناي رابطۀ علت ومعلولي به يك محرك بها تخصيص مي يابد،اصولاً تخصيص ازطريق رهگيري انجام مي شودنه ازطريق تسهيم،واين اقدام دقت بهاراافزايش مي دهد.
تخصيص بهاي خدمات دوايرپشتيباني: هدف از تخصيص بهاي خدمات دوايرپشتيباني،منظورنمودن سرباربه توليدات،كنترل بهاوافزايش مسئوليت پذيري وسنجش مسئوليت ونيزفراهم آوردن اطلاعات مفبد براي تصميم گيري وتجزيه وتحليل است.محاسبۀ نرخ جذب سربارنيز،مستلزم تخصيص بهاي خدمات دوايرپشتيباني به دوايرعملياتي است.
تخصيص بهاي خدمات دوايرپشتيباني مستلزم انجام مراحل زيراست:
1-تخصيص سرباربه دوايرعملياتي ودوايرپشتيباني،كه (تخصيص اوليه)گويند.
2-تخصيص سربارازدوايرپشتيباني به دوايراستفاده كننده ازخدمات آن،كه(تخصيص ثانويه)گويند.
3-تخصيص سربارازدوايرعملياتي به موضوع تعيين بهاكه(تخصيص نهايي)گويند.
1-تخصيص اوليه:سرباري كه به دوايرنسبت داده مي شود دونوع است.يكي سربارمستقيم وديگري سربارغيرمستقيم.
سربارمستقيم دواير،سرباري است كه درخودآن دايره رخ مي دهدوسايردوايردرآن سهيم نيستند.
سربارغيرمستقيم دواير،سربارناشي ازفعاليت هايي است كه درخودآن دايره انجام نمي شود.بلكه درسايردوايررخ مي دهد ودوايرمختلف ازآن استفاده مي كنند.
2-تخصيص ثانويه:درتخصيص ثانويه بهاي خدمات دوايرپشتيباني به دوايراستفاده كننده تخصيص مي يابد.براي تخصيص بهاي خدمات دوايرپشتيباني سه روش متداول وجوددارد:
الف-روش مستقيم
ب-روش متوالي
پ-روش متقابل
الف-روش مستقيم:درروش مستقيم،بهاي خدمات دوايرپشتيباني صرفاً به دوايرعملياتي تسهيم مي شودوازخدمات ارائه شدۀ دوايرپشتيباني به همديگر،چشم پوشي مي شود.اين روش ازلحاظ كاربردي ساده ترين روش است ولي ازلحاظ تئوري ضعيف ترين روش به حساب مي آيد.
ب-روش متوالي:اين روش بخشي ازنواقص روش مستقيم رابرطرف مي كند اما نه تمام آنرا.دراين روش بهاي خدمات اولين دايره اي كه تسهيم مي شودهم به دوايرپشتيباني وهم به دوايرعملياتي تخصيص مي يابد.ولي ازارائه ي خدمات دايرۀ پشتيباني دوم به دايرۀ پشتيباني اول اغماض مي شودوتسهيم آن بصورت ناقص انجام مي شود.
پ-روش متقابل:دراين روش تسهيم دوايرپشتيباني نسبتاً كامل انجام مي شود وكليۀ دوايرعملياتي وپشتيباني استفاده كننده ازخدمات دايرۀ پشتيباني خاص به استثناي خودآن دايره،ازبهاي خدمات آن دايره سهم مي برند.يعني بهاي خدمات دايرۀ پشتيباني هم به دوايرعملياتي وهم به ساير دوايرپشتيباني تسهيم مي شود.اين روش عيب روش اول ودوم را برطرف مي كندوازنظرتئوري بهترين روش است.


برگرفته ازحسابداري صنعتي      دكترمحمدقسيم عثماني    علي قاسم زاذه

تالار گفتگوی حسابداری

پروزه دوایر
« : مه 14, 2014, 10:53:12 »

Tags: