نویسنده موضوع: پروژه بودجه  (دفعات بازدید: 1208 بار)

آفلاین samaneh91612040

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 0
  • -تشکر شده: 0
  • ارسال: 6
  • امتیاز های کاربر: 0
  • دانشگاه: غیرانتفاعی
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
پروژه بودجه
« : مه 14, 2014, 10:50:37 »
بودجه جامع:برنامه هاي بلندمدت با پيمودن گامهاي سالانه تحقق مي يابد.رهنمودهاي سال آينده مشخص ترازساهاي پس ازآن است.برنامه سال آينده،بودجه جامع ناميده مي شود.گاه بودجۀ جامع بانامهاي بودجه ايستا،برنامه بودجه،ويابرنامه ريزي بودجه اي نيزخوانده مي شود.اغلب بخش سودوزيان بودجه جامع،برنامه سودناميده مي شود.بودجه جامع بيانگرسطوح فروش،سطوح توليدوبهاي تمام شده،سودوجريانهاي نقدي پيش بيني شده براي سال آينده مي باشد.سرانجام،ازاين اطلاعات بودجه اي براي تدوينصورت وضيت مالي(ترازنامه)بودجه شده،استفاده مي شود.
بودجه بندي فرآيندي است پوياكه اهداف،برنامه ها،تصميم گيري ها وسنجش عملكرد كاركنان رابه يكديگرپيوندمي زند.بوجه جامع  بادرنظرگرفتن ملاحظات مربوط به شرايط موردانتظارسال آتي،ازبرنامه هاي بلندمدت شركت مشتق مي شود.چنين برنامه هايي تابع تغييراتمربوط به وقايع سال موردنظراست.پيش بيني شرايط آتي برپايۀ بخشي ازپيش بيني هاي كوتاه مدت مديريت صورت مي گيرد.شركتها مي توانندازطريق مديران توليد،نمايندگان خريد(براي قيمت مواد)،دايرۀ حسابداري،وتماس باكارگران(براي حقوق هاي توافق شذه)وسايرافراد،به گردآوري اين اطلاعات بپردازند.برخي شركتها،دربخشي ازفعاليت بازارسنجي كه انجام مي دهند،براي گردآوري اطلاعات ازطريق(جاسوسي تجاري)،بارقبا،مشتريان،وعرضه كنندگان مواد تماس مي گيرند.
عامل نيروي انساني دربودجه بندي:عقايدوباورهاي مديران درباره دوره آتي،تحت تاثيربرخي عوامل،نظيراميال شخصي افرادوارقامي است كه توسط اين افرادتهيه مي شوند.اگرچه اغلب،بودجه بندي به صورت فرآيندي كمي وتكنيكي جلوه مي نمايد اما نمي توان اهميت نيروي انساني رادرفرآيندبودحه بندي ناديده گرفت.تهيه بودجه متكي به برآوردهاني انساني ازآينده اي نامشخص مي باشد،چه بسا پيش بيني هاي افرادنيزتا اندازه زيادي متاثراز تجربيات آنها درمورد بخشهاي مختلف شركت باشد.يكي ازچالشهاي بودجه بندي اين است كه چه كسي درسازمان بهتر مي تواند صحيح ترين اطلاعات رادرباره يك موضوع خاص ارائه دهد.
اهميت مشاركت افراد:بكارگيري اطلاعات گردآوري شده توسط مديران رده پايين ومديران مياني درتهيه بودجه،اغلب بودجه بندي مشاركتي يابودجه بندي جمعي ناميده مي شود.استفاده ازمديران رده پايين يامياني دربودجه بندي،به سبب زمان بربودن آنهزينه هاي قابل توجهي به همراه دارداما اين امر داراي مزايايي نيز مي باشد.اين كارموجب انگيزش كاركنان وپذيرش اهداف ازسوي آنان مي شودواطلاعاتي رافرآهم مي آوردكه به كاركنان امكان تداعي پاداش ها وتاوان هاي عملكردشان را مي دهد.بودجه بندي مشاركتي مي تواندبه آشكارشدن اطلاعاتي بيانجامد كه تنها كاركنان ازآنها آگاهي دارند ومديران اطلاعي درباره آنها ندارند.برخي ازمطالعات وبررسي ها،حكايت ازآن دارندكه كاركنان اغلب اطلاعات دقيقي رادربرآوردهاي بودجه اي دراختيارنمي گذارند.ممكن است كاركنان وجوه موردنيازخودرا بيش ازنيازشان اعلام نمايندچراكه پيش بيني مي كنندمبلغي كه توسط آنان اعلام مي شود،ممكن است موردتعديل قرارگيرد.كاركناني كه مي دانندازبودجه متعاقبا به عنوان معياري جهت ارزيابي عملكردآنها استفاده مي شود،ممكن است برآوردهايي راارائه دهندكه بعداً براي دستيابي به آنها بادشواري چنداني روبه رونشوند.درشرايط ايده آل،بودجه باعث انگيزش افرادمي شود وتلاش آنها رادرمسيربرآورده شدن اهداف سازماني هدايت مي كند.
نتيجۀ يك تحقيق پيمايشي نشان مي دهدازبودجۀ جامع درسراسردنيادزكشورهايي همچون استراليا،انگلستان وژاپن استفاده مي شود.درحقيقت بيش از90%شركتهاي مورد بررسي،دراين كشورها ازبودجۀ جامع،سودمي جستند.بااين وجود،ازنظرچگونگي مشاركت افراددرطرح ريزي بودجه واهداف بودجه اي درميان اين كشورها،تفاوتهايي  مشاهده مي شود.67%ازشركتهاي ژاپني،خواهان مشاركت مديران بخشها،رتهيۀ بودجه بودند.درمقايسه،اين رقم درآمريكا78%بود. مهم ترين هدف بودجه هي درايالات متحده،نرخ بازده سرمايه گذاري،حال ،نكه درژاپن درآمدفروش بود(درهردوكشور سودعملياتي دومين هدف بودجه هي به شمارمي رفت. درحاليكه فرهنگ هاي متفاوت،تفوتهايي رادراجزاي بودجه ايجاب مي نمايند،درتمام كشورها بودجه هاي جامع  يك رويه تجاري معمول محسوب مي شود.
بازاركاوان:مديران،اغلب براي بازبيني وبررسي پيش بيني هاي فروش به عمل آمده توسط كاركنان مناطق فروش،به بازاركاوان مراجعه مي كنند. احتمالاً اين گروه،ازانگيزه هايي كه كاركنان فروش را به سوي تحريف بوجه سوق مي دهد،مبراهستند.بعلاوه،بازاركاوان ازچشم اندازديگري به بازارنگاه مي كنند.گرچه ممكن است اين افراداطلاعات كمي درباره نيازهاي آني مشتريان داشته باشند،اما مي توانند روند درازمدت بازار وآثارتحولات اجتماعي واقتصادي برفروش شركت،وبربازارها وتوليدات بالقوه را پيش بيني كنند.
تكنيك دلفي:تكنيك دلفي روش ديگري است كه مي توان ازآن براي بهبودپيش بيني ها وكاهش غرض ورزي دربرآوردها،استفاده نمود.دراين روش،هريك ازاعضاي گروه پيش بيني، به صورت انفرادي به انجام پيش بيني مي پرازدوسپس آنرابدون ذكرنام خودارائه مي كند.نسخه اي ازتمام پيش بيني ها،به هريك ازاعضاي گروه پيش بيني داده مي شود،اما انها نمي دانند اين پيش بيني ها توسط چه كساني صورت گرفته اند.سپس گروه پيش بيني به بحث رباره اين نتايج مي پردازد.بين ترتيب،اختلاف هاي موجود بين پيش بيني افرادمشخص مي شوندوبدون توجه به شخصيت يا موقعيت فرد پيش بيني كننده، اين اختلاف هابرطرف مي شوند.پس ازبحث درباره اختلافها،هريك ازاعضاي گروه،پيش بيني جديدي را انجام وآنرن بون ذكرنام خود،به ديكران مي دهد.اين پيش بيني ها به همان روش پيشين موربحث وبررسي قرارمي گيرند.اين فرآيندآنقدرتكرارخواهدشدتابالاخره تمام پيش بيني ها يكي شوند واين برآورد واحد،بهترين برآورد براي فروش سال آينده خواهد بود.
تجزيه وتحليل روند:براي انجام پيش بيني ،مي توان  ازتجزيه وتحليل روندنيزبهره گرفت،كه اين تجزيه وتحليل مي تواندازيك برون يابي ساده نقاط نمودار به كمك چشم،تاتجزيه وتحليل هاي پيچيده سري هاي زماني به كمك نرم افزارهاي رايانه اي گسترش يابد.تكنيك سري زماني،براي انجام برآورد،تنها از مجموعه اطلاعات گذشته استفاده مي كند وازهيچ داده ديگري براي برآوردكمك نمي گيرد.اين روش تنها درشرايطي توجه پذيراست كه مشاهده هاي گذشته بيانگرتمام عوامل موثربرمجموعه داده ها باشند.دراين شرايط داده هاي گذشته بهترين اطلاعات قابل دسترس به شمارمي روند.استفاده از اين روش نسبتاً مقرون به صرفه است،چراكه تنها نيازمندفهرستي ازارقام فروش هاي قبلي شركت است وبه هيچ داده ديگري نيازندارد.تكنيك پيش بيني مبتني برتجزيه وتحليل روند،همواره براي يافتن جواب مناسب،نيازمندمجموعه داده هاي درازمدت هستند.عموماً،وقتي اين مدلها براي مقاصدحسابداري مورداستفاده قرار مي گيرند،براي جمع آوري مشاهدات كافي،ازداده هاي ماهانه استفاده مي شود.
مدلهاي اقتصادي:يك روش ديگر براي پيش بيني،واردكردن داده هاي فروش هاي گذشته به يك مدل رگرسيون است تابدين ترتيب برآوردي آماري ازعوامل  اثرگذاربرفروش به عمل آيد.براي مثال،براي پيش بيني فروش سال آينده،مي توا ن ازعواملي مانندشاخص هاي اقتصادي،شاخص هاي رضايت مصرف كننده،حجم سفارشهاي به تعويق افتاده وسايرعوامل درون سازماني وبرون سازماني استفاده كردكه به نظرشركت براي انجام پيش بيني،مربوط تلقي مي شوند.
امروزه،مدلهاي تحليلي پيشرفته اي براي انجام پيش بيني هاوجوددارند.اكثررايانه هاي شركتها داراي بسته هاي نرم افزاري هستند كه به آنها اجازه مي هنداين مدلها به شكل مقرون به صرفه اي سودجويند.اغلب مديريت به اين نتيجه مي رسدكه شم پيش بيني فروشندگان محلي،بهترازهرمدل وتحليل پيشرفته اي است.درهرگونه تصميم مديريتي،جهت تعيين مناسب ترين روش،بايد آزمون فزوني منافع برهزينه را انجام داد.
پيش بيني توليد:بودجه توليد به برنامه ريزي منابع موردنيازبراي برآورده ساختن تقاضاي فروش پيش بيني شده مي پردازد واطمينان مي دهدسطح موجودي ها براي سطح فعاليت هاي مورد انتظاركفايت مي كند.بنابراين لازم است تاسطح موجودي موردنيازكالا درآغازوپايان دوره بودجه اي تعيين شود.
-يكي ازمزاياي فرآيندبودجه بندي اين است كه بودجه،هماهنگي فعاليت ها راآسانتر مي كند.افزون براين،بودجه بندي باعث مي شودتاپيشاپيش هرگونه مغايرت بين فروش پيش بيني شده وظرفيت توليدي مشخص شود وبنابراين براي برطرف كردن آن مي توان چارا انديشي كرد.
پيش بيني هزينه هاي توليد:همين كه بودجه هاي فروش وتوليدتدوين شد وبين تلاش گروه هاي فروش وتوليدهماهنگي بوجودآمد،مي توان كار تدوين بودجه هزينه هاي توليدرا آغازنمود.دراين راه كاراصلي،برآوردهزينه هاي موادمستقيم،دستمزدمستقيم،وسربارتوليد درسطوح توليد بودجه شده مي باشد.
موادمستقيم: درموادمستقيم،موجودي اول دوره وپايان دوره برآوردي مي باشند واغلب اين برآورد براساس مدلهاي كنترل موجودي كالا انجام مي شود.موادلازم براي توليد برمبناي احتياجات توليد تعيين مي شوند.
دستمزدمستقيم:اطلاعات لازم براي برآورد دستمزمستقيم اغلب ازمهندسي ومديريت توليداخذ مي شود.
سربار:برخلاف موادمستقيم ودستمزد مستقيم كه اغلب مي شودآنها راازطريق مشخصات مهندسي تعيين نمود،سربار،تركيبي ازانواع مختلف هزينه هايي است كه رفتارهاي هزينه اي متفاوتي دارند.بخشي ازهزينه هاي سرباربه تناسب حجم توليدتغييرمي كنند.بخش ديگري ازآن گرچه باحجم توليدتغييرمي كنند،ولي تغييرات آنها ازالگوي پله اي پيروي مي كنند.وبخش ديگرازهزينه هاي سربارثابت مي باشند.هزينه هاي ديگري نيزهستند كه لزوماًباحجم توليدتغيير نمي كنند،اماممكن است بسته به اميال واهداف مديريت تغييركنند.ايها هزينه هاي اختياري هستند.
بودجه بهاي تمام شدۀ كالاي فروش رفته:براي تعيين بودجه بهاي تمام شدۀ كالاي فروش رفته،كافيست موجودي كالاي درجريان ساخت برآوردي اول وپايان دوره وموجودي كالاي ساخته شدۀ برآوردي اول وپايان دوره راباتعداد كالاهاي توليدشده درنظرگرفت.درصورتيكه شركتي دترتي موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره وپايان دوره باشد،معمولاً آنها به صورت معدل آحادتكميل شده بيان مي شوند وسپس به طريقي مشابه باموجودي هاي كالاي ساخته شده،با آنها برخورد مي شود. دراغلب شركتها موجودي هاي كالاي درجريان ساخت ازبودجه ها حذف مي شوند چراكه آنها تاٌثيرچنداني روي بودجه ندارند.
بودجه بندي درسازمان هاي خدماتي:يكي ازمهم ترين تفاوت هاي بودجه جامع واحدهاي خدماتي باواحدهاي توليدبه فقدان موجودي هاي موادوكالا دربودجه جامع واحدهاي خدماتي برمي گردد.درنتيجه دراين شركتها،به بودجه خريدكالا(كه درواحدهاي بازرگاني تهيه مي شوند)وبودجه توليد(كه درواحدهاي توليدي تهيه مي شود،نيازنيست.درعوض،درواحدهاي خدماتي لازم است تابين فروشها(يعني،خدمات ارائه شده)ودستمزدمربوطه،تطبيق دقيقي صورت گيرد.همچنين مديران اين واحدهابايدازاين امراطمينان يابندكه به كاركنان اداري مهارت هاي خاص،دراسرع وقت مي توان سترسي پيدانمود.
بودجه بندي درواحدهاي بازرگاني:همانندواحدهاي توليدي،درواحدهاي بازرگاني نيزبودجه فروش وصورت سودوزيان بودجه تهيه مي شود.واحدهاي بازرگاني فاقدبودجه توليدهستندولي داراي بودجه اي تحت عنوان بودجه خريد كالا مي باشندكه شباهت زيادي به بودجه خريد موادمستقيم درشركتهاي توليدي دارد.
بودجه بندي درسازمان هاي غيرانتفاعي:بوجه جامع درسازمان هاي غيرانتفاعي داراي اهميت دوجنداني است،زيراازآن به عنوان مجوزاستفاده ازوجوه يادمي شود.دربسياري ازواحدهاي دولتي،بودجه مصوب به منزلۀ مجوزقانوني براي مخارج به شمارمي رود،وعدول ازمخارج مصوب دربودجه،مي تواندجرايم شديي رابه دنبال داشته باشد.اين امرشايدبتواند دليل اهميت بودجه متوازن در سازمان هاي غيرانتفاعي رابيان كند.
مسايل اخلاقي دربودجه بندي:اغلب زماني كه ازكارمندان براي كمك به تهيه بودجه،دعوت به عمل مي آيدتضادمنافع بروزمي كند.انگيزه ارائه اهدافي كه به راحتي قابل دستيابي هستند،دركارمندان موجوداست.برعكس،شركتها مايلند كه اهداف دشوارباشند ودرصورتي كه كارمندانشان به اين اهداف دست يابند،آنهاراتشويق كنند.درنتيجه،كاركنان هميشه اطلاعات صحيح براي فرآيندبودجه بندي دراختيارنمي گذارند.بطوركلي،اگرتحقق اهداف بودجه اي دشوارباشد،ممكن است كاركنان به سوي گزارشهاي مالي جعلي ونادرست سوق پيداكنند.

(برگرفته ازحسابداري صنعتي2          مايكل ميهر)

Tags: