نویسنده موضوع: بودجه انعطاف پذیر و ارزیابی عملکرد  (دفعات بازدید: 1799 بار)

آفلاین morteza2014

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 0
  • -تشکر شده: 0
  • ارسال: 5
  • امتیاز های کاربر: 0
  • دانشگاه: غیرانتفاعی
  • مقطع تحصیلی: کاردانی
بودجه انعطاف پذیر و ارزیابی عملکرد:- استفاده از بودجه برای ارزیابی عملکرد: بودجه جامع همچون نقشه ای برای نیل به اهداف شرکت می باشد.  بودجه جامع در بر گیرنده بودجه های عملیاتی (برای مثال :صورت سود و زیان بودجه شده  بودجه تولید  بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته ) و بودجه مالی (برای مثال :بودجه نقدی  و ترازنامه بودجه شده ) می باشد. وقتی مدیریت از بودجه جامع برای مقاصد کنترلی استفاده می کند  تمام توجه خویش را معطوف به اقلام کلیدی می سازد که موفقیت شرکت در گرو کنترل آنهاست.مهمترین این اقلام در بودجه های عملیاتی قرار دارند.- بودجه بندی و زنجیره ارزش :بودجه بندی بر تمام بخشهای زنجیره ارزش  از تحقیق و توسعه گرفته  تا خدمات مشتریان  تاثیر گذار است.از آنجا که در سراسر زنجیره ارزش حداکثر سازی فعالیت های موجد ارزش افزوده و حداقل نمودن فعالیت های فاقدارزش افزوده یک هدف اصلی به شمار می رود.بودجه ها باید برای محقق شدن چنین هدفی  انگیزه لازم را در کارکنان ایجاد کنند.بودجه بندی یکی از ارکان ضروری برای هدایت شرکت در مسیر صحیح  در تمام زنجیره ارزش بشمار می رود.بودجه بندی کمک می کند تا اندیشه های مدیریت مبنی بر حداکثر سازی فعالیت های موجد ارزش افزوده  و حداقل نمودن فعالیت های فاقد ارزش افزوده به تمام کارکنان ومنتقل شود.- بودجه بندی و سیستم های هزینه یابی استاندارد :استاندارد یک معیار سنجش یا یک حد مطلوب است. بهای تمام شده (هزینه) استاندارد بهای تمام شده ای است که پیشاپیش برای تولید  ویا فروش یک واحد محصول در نظر گرفته شده است.در حسابداری نیز استاندارد با مفهومی مشابه بکار می رود.- استانداردها در مقابل بودجه ها :بهای تمام شده استاندارد بهای تمام شده از پیش تعیین شده برای هر واحد محصول می باشد. از طرف دیگر بودجه یک برنامه مالی است. اغلب از هزینه های استاندارد برای طرح ریزی این برنامه مالی کمک گرفته می شود.  استانداردها معمولا به مقادیر هر واحد   و بودجه ها معمولا به مقادیر کلی اشاره دارند. بسیار از شرکتها مشابه بودجه ها   استانداردهایی را برای خود تدوین می کنند و آنها را "خارج از دفاتر " نگهداری می کنند. این به معنای آنست که استاندارها بخشی از سیستم رسمی حسابداری بشمار نمی رود.هزینه های تولید :مواد:هزینه استاندارد هر گونه مواد مورد استفاده از طریق دو گام مورد محاسبه قرار می گیرد :1. بررسی قیکت های کنونی خرید و تعدیل آنها براساس تغییرات مورد انتظار. 2. برآورد مقدار هرگونه مواد مورد نیاز برای ساخت هر محصول . برای تعیین قیمت خرید و چگونگی تغییرات آن در آینده می توان از دایره خرید کمک گرفت.در تعیین مقادیر مواد مورد نیاز برای ساخت محصول از مدیران عملیاتی و مهندسان صنایع کمک گرفته می شود.   دستمزد : مهندسان صنایع و مدیران عملیاتی اغلب از طریق زمان بندی زمان اجرای کارهای واگذار شده به هر یک از کارکنان  ساعات کار مستقیم مورد نیاز برای هر یک از مراحل تولید را برآورد می نماید.سربار متغیر: سربار متغیر شامل سوخت و نیروی مورد نیاز برای راه اندازی دستگاهها مواد غیر مستقیم  ملزومات و نظایر آن می باشد.یکی از راههای برآورد نرخ سربار متغیر استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون است.سربار ثابت بودجه شده :مدیران دوایر تولیدی و حسابداران   مبالغ سربار ثابت اختصاص یافته به هر یک از دوایر تولیدی را برآورد می نمایند.  این مبالغ شامل سهمی از هزینه های دوایر خدماتی (مانند تعمیرات و نگهداری )که به دوایر تولیدی تخصیص یافته اند نیز می باشد.بازنگری : کارکنان حسابداری و حسابداران داخلی با استفاده از نمونه گیری منطقی بودن این برآورد رامورد بررسی و بازنگری قرار می دهند.تصویب : تمام استانداردها  یک بار در هر سال توسط مدیریت ارشد مورد تایید و تصویب قرار می گیرد.- بودجه انعطاف پذیر :بودجه جامع نمایانگر برداشتی همه جانبه از عملیات برنامه ریزی شده می باشد.چنین بودجه ای نوعا یک بودجه ایستا است  به این معنا که برای یک سطح فعالیت برنامه ریزی شده تدوین شدهاست .در مقابل بودجه انعطاف پذیر نمایانگر درآمدهای بودجه ای  هزینه های بودجه ای  و سود بودجه ای تقریبا برای تمام سطوح ممکن می باشد.از آنجا که با تغییر سطح فعالیت ها هزینه های متغیر و درآمدها تغییر می نمایند در بودجه انعطاف پذیر نیز ارقام بودجه ای آنان در هر یک از سطوح فعالیت متفاوت خواهد بود.- انحراف هزینه ثابت تولید :انحراف هزینه ثابت تولید  تفاوت بین هزینه های بودجه شده و هزینه های واقعی است. هزینه های ثابت  هزینه دوره تلقی می شوند وانتظار نمی رود که داخل دامنه مربوطه تحت تاثیر سطح فعالیت قرار گیرند . از این رو هزینه های ثابت بودجه انعطاف پذیر برابر با هزینه های ثابت بودجه جامع می باشد.- انحرافات هزینه های اداری و بازاریابی :نحوه برخورد با هزینه های اداری و بازاریابی مشابه برخوردی است که با هزینه های تولید صورت می گیرد.انتظار می رود هزینه های متغیر به تناسب حجم فعالیت تغییر کنند. با نوسان حجم فروش تغییری در هزینه های ثابت اداری و بازاریابی ایجا نمی شود بنابراین  مبالغ هزینه های ثابت بازاریابی و اداری برای هر دو بودجه انعطاف پذیر و جامع نوسان یکسان است.- کاربرد تجزیه و تحلیل انحرافات سود در شرکتهای بازرگانی و خدماتی :در واحدهای بازرگانی مقایسه بودجه جامع  بودجه انعطاف پذیر و نتایج واقعی را به روشی مشابه با واحدهای تولیدی انجام می شود. در شرکتهای بازرگانی  ماحصل در قالب تعداد فروش تعریف می شود ولی در شرکتهای خدماتی برای تعریف ماحصل از معیارهای دیگری استفاده می شود. - هزینه یابی هدف :هزینه یابی هدف روشی است نظام یافته و قاعده مند جهت برآوردن اهداف بهای تمام شده محصول براساس عوامل بازار مدار (مشتق شده از بازار).این روش کاملا از هزینه یابی استاندارد ممتاز است ودر نخستین گام به شناسایی نیازهای مشتریان و محاسبه قیمت فروش قابل قبول برای محصول مورد نظر می پردازد.  - مراکز سود و مراکز هزینه :مرکز هزینه :یعنی یک واحد سازمانی که مدیر آن  مسوول پاسخگویی در قبال هزینه های آن واحد است.مرکزسود :یک واحد سازمانی است که مدیر آن در قبال هم هزینه ها و هم درآمدها مسولیت دارد.

Tags: