نویسنده موضوع: حساب های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای(عمرانی)  (دفعات بازدید: 3565 بار)

آفلاین taheri63

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 0
  • -تشکر شده: 1
  • ارسال: 6
  • امتیاز های کاربر: 1
  • دانشگاه: آزاد اسلامی
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
موضوع :حساب های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای(عمرانی)
حساب های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)   
ماده(99) قانون محاسبات کشور در مورد حساب های تملک دارای های سرمایه ای به شرح زیر مقرر نموده است:
"شرکتهای دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) خود را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال نماید"
همچنین بر اساس ماده (128)همان قانون مقرر گردیده است:
نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه ها مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روشهای نگهداری حساب ها با موافقت وزارت امور اقتصاد و دارایی و تایید دیوان محاسبات کشور
بستن حساب های تملک دارایی های سرمایه ای :
در پایان سال مالی پس از تسویه و واریز تنخواه گردان پرداخت و مانده تنخواه گردان حسابداری و اصلاح و تعدیل اقلام ثبت شده در حساب تامین اعتبار و حساب ذخیره تامین اعتبار حساب ها موقت (اعتبار مصوب ،دستگاه اجرایی، تخصیص اعتبار ،کنترل تخصیص اعتبار ، حساب کسور وصولی ،و حساب کسور ارسالی،...)بسته میشوند. در اول سال مالی بعد حساب های دایم تحت عنوان حساب های سنواتی است .
حساب رسی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (طرحهای عمرانی)
برنامه استاندارد رسیدگی
"اهم قوانین ناظر بر طرحهای عمرانی و هزینه های جاری"
از آنجایی که یکی از اهداف اصلی حساب رسی دولتی حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات ناظر بر انجام هزینه های جاری و طرحهای عمرانی است کسب آگاهی و اشراف نسبت به قوانین و مقررات مربوط برای حساب رسان از جمله ضروریات کار است. از این رو به منظور فراهم آوردن زمینه های اولیه آشنایی با موارد اساسی و عمده و سهولت دسترسی به منابع مربوط ،سعی گردیده است.
نحوه کلی حساب رسی طرحهای عمرانی:
هدف حساب رسی صورت های مالی طرحهای عمرانی اقداماتی است که حساب رسان را قادر سازد تا نظر خود را در موارد زیر اظهار نماید.

دستگاه اجرایی مجری طرحها عمرانی از کارایی لازم مشتمل بر پیشرفت فیزیکی ،استفاده بهینه از منابع مالی ،انسانی ،فیزیکی ،حرکت صحیح به سمت اهداف کیفی و کمی طرحها ،حفاظت از مدارک مالی و اطلاعات  و گزارشها و تحویل و تحول بموقع دارایی های تکمیل شده برخوردار است.
فعالیت های مالی و اقتصادی طرحها عمرانی طبق اصول متداول حسابداری دولتی در صورت های مالی انعکاس یافته است.
حساب بانک  پرداخت تملک دارایی های سرمایه ای:
هنگام بررسی حساب های بانکی ،بایستی چکهای صادره ارایه نشده ،در صورت مغایرت بانکی اخذ شده و مطابقت شود. در بسیاری از موارد ، صاحب کار چک را به تاریخ صورت مالی یا  قبل از آن صادر میکند، لیکن آنها را عملأ بعد از تاریخ صورتهای مالی به ذینفع تحویل مینماید که اینگونه موارد و سایر برسی ها باید انجام و در گزارش مطرح شود.
بخش حساب دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد:
حساب دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد حسابی است قابل انتقال که به جای حساب هزینه طرحهای عمرانی مورد استفاده قرار میگیرد و فصول سرمایه گذاری آن به تفکیک فصول هزینه تملک دارایی سرمایه ای است کلیه هزینه های اجرایی طرح از قبیل مخارج مطالعات و تهیه طرح مقدماتی ،مخارج احداث بنا ، خرید ماشین آلات و هزینه های نصب و راه اندازی آن به بدهکار حساب فوق منظور میشود یا به عبارت دیگر عملیات اجرایی طرح در سال مالی بعد خاتمه یابد  کلیه وجوه ای که در سال جاری صرف ایجاد یا تکمیل دارایی یا دارایی های زیربط  درج شود به بدهکار حساب فوق منظور گردیده و در سال تکمیل و بهره برداری از آن معادل جمع مخارج انجام شده از حساب فوق برگشت گردیده و به حساب دارایی ثابت منظور میگردد.
بخش نظارت بر انبار گردانی:
در کلیه  مواردی که ارزش موجودیها ی جنسی در مقایسه با ارقام صورت های مالی دارای اهمیت نسبی باشد ،نظارت بر انبار گردانی صاحب کار به عنوان یکی از روشهای دستیابی به شواهد حساب رسی از لحاظ وجود عینی و شرایط کیفی موجودیهای جنسی و نیز جهت حصول اطمینان از رعایت روشها وضع شده ،لازم خواهد بود . هر گاه به علتی مدیر مربوط ،نظارت بر انبار گردانی را لازم نداند ،علل این تصمیم باید به روشنی ،در پرونده قید گردد.
مدتی پیش از تاریخ انبار گردانی باید ترتیبی داده شود که نکات قابل توجه برای تهیه دستورالعمل انبار گردانی که به تفصیل در روشهای رسیدگی این نکات ذکر شده است برای واحد مورد رسیدگی ارسال گردد تا مطالب مندرج جهت تنظیم دستورالعمل انبار گردانی واحد مورد رسیدگی مورد استفاده قرار گیرد . و پس از دریافت دستورالعمل مذکور از واحد مورد رسیدگی باید موارد مندرج در آن با "نکات قابل توجه برای تهیه دستورالعمل انبار گردانی " و نیز اطلاعات موجود در پرونده دایمی مورد برسی قرار گیرد تا از کفایت مطالب مندرج در دستورالعمل تنظیمی توسط واحد مورد رسیدگی

   منبع: کتاب حساب رسی
   دولتی –نوشته-رضا نظری –حسن مهدی زاده
   
انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز-چاپ سوم


تالار گفتگوی حسابداری


Tags: