نویسنده موضوع: نحوی تحریر و نگهداری دفاتر قانونی  (دفعات بازدید: 1754 بار)

آفلاین mazloumi fard

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 0
  • -تشکر شده: 1
  • ارسال: 5
  • امتیاز های کاربر: 1
  • دانشگاه: آزاد
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
نحوی تحریر و نگهداری دفاتر قانونی
« : نوامبر 22, 2011, 10:25:41 »
نحوی تحریر و نگهداری دفاتر قانونی :
مشخصات دفاتر قانونی :
الف) دفاتر قانونی مشمول آئین نامه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی :عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه وکل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه)که قبل از ثبت هر گونه عملیات حسابداری در آنها در دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امو مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء پلمپ و ثبت گردیده است.
ب)دفتر روزنامه:دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را بارعایت و اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می نمایید.
ج)دفتر کل:دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سر فصل یا کدگذاری حسابها در صحفات مخصوصی آن به ترتیبی که امکان تهیه حساب سود و زمان و تراز نامه از روی آن امکان پذیر باشد ثبت می شود.
د)دفتر مشترک روزنامه و کل:دفتری است که دارای ستونهایی برای سر فصل حسابهای متفاوت باشد به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ظوابط و استانداردهای حسابداری بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود وزیان وتراز نامه را تهیه نمایند .
ه)دفتر مشاغل(دفتر در آمد و هزینه) :دفتری است که حداقل دارای ستونهایی برای درج تاریخ.شرح معاملات.درآمد.هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود وزیان از آن امکان پذیر باشد.
سایر دفاتر اسناد حسابداری و مدارک حسابداری:
الف)دفتر معین             ب)سند حسابداری                ج)مدارک حساب
نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی:
الف)ثبت رویداد های مالی:مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معالات و سایر رویدادهای مالی ومحاسباتی ومودیانی که مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل هستند باید هر گونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات آئین نامه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی بر حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند.

ب)تاخیر در ثبترویداد های مالی:تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات 3 نفری بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب3/12/66 و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
پ)انتقال عملیات ثبت شده دفتر کل:
ت)عملیات شعب:موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حسابها) و درغیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مذکور موسسه ثبت کنند.
ث)امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی:امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء و پلمپ در حالتی که توسط مقامات مالیاتی از دسترس مودی خارج گردد حداکثر تا سی روز و در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از زمان شروع فعالیت تا سی روز انتقال عملیات شده در دفاتر روزنامه هر ماه حداکثر تا پانزده ماه بعد به دفتر کل نقل گردد به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
ج)استفاده از سیستم الکترونیکی:مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفاتر روزنامه یا مشاغل بر حسب مورد ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند. مودیان مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را برای هر یک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه ماه و برای سه ماهه چهارم تا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
موارد رد دفاتر:
1_در صورتی که دفاتر ارائه شده از پلمپ خارج شده و یافاقد یک یا چند برگ باشد.
2_عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
3_ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.
4_ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطور.
5_تراشیدن و پاک کردن و محو مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.
6_عدم ثبت خلاصه عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آئین نامه.
7_استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سالهای قبل.
جریمه عدم ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان:
بموجب ماده 193قانون مالیات های مستقیم،نسبت به مودیان که بموجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حیاب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل 10%مالیات خواهند بود.عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

منبع کتاب حسابداری مالیاتی تأليف حسین مهربانی

تالار گفتگوی حسابداری

نحوی تحریر و نگهداری دفاتر قانونی
« : نوامبر 22, 2011, 10:25:41 »

Tags: