نویسنده موضوع: نحوه ثبت حسابداری سپرده شرکت در مناقصه :  (دفعات بازدید: 5663 بار)

آفلاین khoshnoud

 • مدیر دانلود
 • بابا حرفه ای
 • *
 • سپاسگزاری ها
 • -تشکر کرده: 16
 • -تشکر شده: 68
 • ارسال: 483
 • امتیاز های کاربر: 85
  • چرتکه نوین حسابداری حسین خشنود
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 نحوه ثبت حسابداری سپرده شرکت در مناقصه :
اگر شرکت ما در یک مناقصه شرکت کند یکی مبلغ ضمانتنامه است که باید در حسابهای انتظامی ثبت شود و دیگری مبلغ وثیقه

ای که در گرو بانک گذاشته ایم و در مورد 10% سپرده نقدی بایداین را هم بدانیم که وقتی در یک مناقصه شرکت می کنیم بانک

مبلغ سپرده نقدی را از حساب ما بر میدارد و در مورد ثبتها هم به ترتیب زیر است:

1- ثبت حسابهای انتظامی


حسابهای انتظامی - ضمانتنامه شرکت در مناقصه 100


حسابهای انتظامی - وثیقه ضمانتنامه شرکت در مناقصه 108

طرف حسابهای انتظامی - ضمانتنامه شرکت در مناقصه 100
طرف حسابهای انتظامی - وثیقه ضمانتنامه شرکت در مناقصه 108

2 - ثبت 10% وجه نقد کسر شده


سپرده و ودایع - 10% سپرده نقدی شرکت در مناقصه 10

بانک 10

و در آخر هم باید بدانیم که سپرده نقدی همیشه 10% نیست و بانک علاوه بر موارد بالا کارمزد و هزینه تمبر
را نیز

بابت صدور ضمانتنامه از حساب ما کم می کند.براي سپرده شركت درمناقصه معمولادوحالت ازطرف مناقصه گذارمطرح ميشود:

1-واريز نقدي


واريزوحه
به حساب ايشان كه ثبت ماهم دراين حالت اعمال ميشود

2-تسليم ضمانت نامه


دراين حالت ماوجه نقدكمتري رانزدكارفرمابه امانت ميگذاريم وبيشترمورداستفاده پيمانكاران است ولي زحمت مابراي


حسابداري آن بيشترميشودالف -2 -ثبتهاي صدورواخذضمانت نامه ازبانك


بانك بابت صدورضمانت نامه معمولابه اندازه 10%مبلغ ضمانت نامه راازحساب مابرداشت (بلوكه)ميكندوبراي الباقي آن


وثيقه(سفته ،سنددررهن،حساب پشتيبان و...)ميگيرد.

ضمناهزينه تمبروكارمزدصدورضمانت نامه هم بعهده ماست. درخصوص برداشت 10%بدين شكل عمل ميشود:

پيش پرداختهاوسپرده ها

سپرده هاي نزدبانك
بانك ....
موجودي نقد
بانك ....

بابت سپرده نقدي شركت درمناقصه ....نزدبانكدرخصوص وثيقه :


حسابهاي انتظامي
حساب انتظامي مانزدديگران
بانك....
طرف حساب انتظامي
بابت سفته /سندنزدبانك ...


درخصوص هزينه كارمزدوتمبر:


هزينه كل


هزينه هاي عملياتي


هزينه
شركت درمناقصه
بانك

بابت هزينه تمبروكارمزدضمانت نامه .....


هزينه تمبرغيرقابل برگشت ولي هزينه كارمزدبسته به مدت صدورضمانت نامه صادرميشودوغالبادرصورت


استردادزودترازموعدضمانت نامه به بانك ،قسمتي ازآن مستردميشود.

درصورت برنده شدن درمناقصه اين هزينه ميتواندبه بهاي پروژه ماافزوده شود.

ب-2-ثبتهاي تسليم ضمانت نامه به كارفرما


حسابهاي انتظامي
حساب انتظامي مانزدديگران
شركت...
طرف حساب انتظامي
بابت تسليم ضمانت نامه شركت درمناقصه ....مبلغ ريالي ثبت حسابهاي انتظامي به ميزان مبلغ ضمانت نامه ووثيقه تعيين ميشودنحوه محاسبه وتعين مبلغ شركت درمناقصه توسط كارفرما به شکل زیر می باشد :توضيح اينكه اين مبلغ پس ازتعيين قيمت پايه پروژه وبراساس آن محاسبه ميشود:


آئين نامه تضمين معاملات دولتيتامبلغ 000/000/100ريال
5%(مبلغ پايه پروژه)

مازادمبلغ فوق تا000/000/000/1 ريال
% 5/0

از000/000/000/1تا000/000/000/000/1ريال
% 3 /0

مازادبر000/000/000/000/1ريال
% 2 /0


- صدور ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت X

سپرده نقدی ضمانتنامه - شرکت
X
حسابهای انتظامی عهده شرکت - شرکت
X بانک
طرف حسابهای انتظامی عهده شرکت - شرکت X

توجه کنید که که مبلغ حسابهای انتظامی مابه التفاوت مبلغ کل ضمانتنامه با سپرده نقدی برداشت شده توسط بانک می باشد .

2- وقتی وجه ضمانتنامه توسط بانک پرداخت شود

هزینه .... ( کل مبلغ ضمانتنامه )
سپرده نقدی ضمانتنامه - شرکت X بانک
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


طرف حسابهای انتظامی عهده شرکت - شرکت
X حسابهای انتظامی عهده شرکت - شرکت X

----------------------------------------------------------------------------------------------------


توجه کنید که اگر مابه التفاوت سپرده نقدی ضمانتنامه در حساب شما موجود باشد و بانک از حساب شما برداشت کرده باشد ، بانک بستانکار می شود و در غیر اینصورت باید تحت عنوان بستانکاران ثبت گردد .


-------------------------------------------

3- در صورت ابطال ضمانتنامه عکس ثبت اول زده خواهد شد .
بهای استفاده ازاین مطلب12صلوات واسه ظهورآقا امام زمانه

تالار گفتگوی حسابداری


Tags: