نویسنده موضوع: بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر صحت پیش بینی سود  (دفعات بازدید: 1879 بار)

آفلاین ehsan.hossaini

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده:
  • -تشکر شده:
  • ارسال: 5
  • امتیاز های کاربر: 2
  • دانشگاه: دانشگاه پارس مهر
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر صحت پیش بینی سود
چکیده
تاثیر ساختار مالکیت و چگونگی ترکیب و میزان نفوذ آنها بر اهداف و تصمیمات شرکت، باعث شده مدیران به دنبال حداکثر کردن منافع خود و سرمایه گذاران به دنبال حداکثرسازي سرمایه و سود شرکت باشند. از آنجایی که پیش بینی سودهاي آتی براي سرمایه گذاران مهم است، در این راستا آن سودي با کیفیت تر است که جریانهاي نقدي آتی را درست پیش بینی کند و صحت پیش بینی سود می تواند در تصمیم گیري هاي سرمایه گذاران براي نگهداري و یا واگذاري سهام موثر باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر صحت پیش بینی سود می باشد . تعداد 106 شرکت در طی سالهاي 1386 تا 1390 از بین صنایع مختلف از شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرارگرفت. این تحقیق با توجه به هدف از نوع کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري اطلاعات توصیفی و از نظر نوع، همبستگی است و براي آزمون فرضیه هاي تحقیق از تحلیل رگرسیون پانل استفاده شده است. یافته هاي پژوهش بیانگر آن است که رابطه معناداري بین درصد مالکیت سهامداران (بزرگ وکوچک) و صحت پیش بینی سود وجود ندارد. یافته هاي دیگر تحقیق بیانگر تاثیر مستقیم اندازه و رشد فروش شرکت بر صحت پیش بینی سود و تاثیر معکوس نسبت اهرم مالی بر صحت پیش بینی سود می باشد. همچنین رابطه معناداري بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و میزان صحت پیش بینی سود وجود ندارد.
مقدمه
براي سالیان متمادي درگذشته اقتصاددانان فرض می کردند که تمام گروه هاي مربوط به یک شرکت سهامی براي هدفی مشترك فعالیت می کنند . اما در30 سال گذشته با جدا شدن مالکیت از مدیریت در شرکتهاي سهامی تضاد منافع بالقوه بین سهامداران و مدیران ایجاد شد که این تضاد منافع تحت عنوان (مشکل نمایندگی) بیان می شود . یکی از نتایج مشکل نمایندگی این است که بین مدیران و سهامداران شرکت عدم تقارن اطلاعاتی است و سهامداران نمی توانند اعمال و فعالیت هاي مدیران را پیوسته مشاهده کنند . یکی از ساختارهاي موجود در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران نظام حاکمیت شرکتی است. یکی از موارد تضاد منافع را می توان (تئوري نمایندگی ) در حسابداري مدیریت نامید . طبق تعریف جنسن و مک لینگ (1976) رابطه نمایندگی قراردادي است که براساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم را به او تفویض می کند.
در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثرسازي ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف برکار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند . در این صورت ما به بررسی این مسئله می پردازیم که اگر مالکان شرکتها را گروه هاي مختلف مانند دولت ،موسسات مالی ، بانک ها و شرکت هاي دیگر تشکیل دهند ، تاثیر آنها بر صحت پیش بینی سود چگونه خواهد بود ؟
با دستیابی به این سئوالات می توان به منظور بهبود این تاثیر اقدامات مناسب تري را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه براي واحدهاي اقتصادي ، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد.
این بررسی در شرایطی انجام می شود که استانداردهاي حسابداري مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداري (GAAP) محلی و مشخصه هاي اصلی سیستم اساسنامه اداره شرکت بر طبق تمرکز بالاي مالکیت و حضور مهم سهامداران بزرگ در شرکت ها به عنوان اعتباردهندگان و سهامداران است . تحت این شرایط نشان می دهیم که وجود سهامداران بزرگ مهمترین مکانیزم مالکیت است که خطاهاي پیش بینی تحلیلگران را کاهش می دهد.
رابطه منفی بین خطاي پیش بینی تحلیلگر و میزان بزرگی شرکت در مطالبی که به چاپ رسیده اند به خوبی ثبت شده اند. و این نشان می دهد که پیش بینی هاي تحلیلگر براي شرکت بزرگتر و پیش بینی هایی که به زمان اعلام درآمدها نزدیکتر هستند از صحت بیشتري برخورداراست.
ویسکی و لوییز در تحقیقات خود بیان کردند که شرکتها در کشورهایی با بازار داراي سرمایه خالص توسعه یافته تر، ساختار مالکیت از هم گسیخته ، حقوق محکم سرمایه داري و اجراي قانونمند مدیریت و درآمدهاي کمتر نشان دهنده ارتباط بین اداره شرکت و کیفیت درآمدهاي گزارش شده در سراسر آن کشورها هستند. تمرکز این مطالعه بر متغیرهاي ساختار مالکیت است .
سود به عنوان معیاري براي ارزیابی تداوم فعالیت ، عملکرد واحد تجاري ، سنجش توان سودآوري پیش بینی فعالیت هاي آتی واحد تجاري استفاده می شود ، وجود پیش بینی سود نوعی افشاي اجباري است که اطلاعاتی زیاد درباره سود مورد انتظار هر شرکت خاص ارائه می کند. نتایج نشان می دهد که مالکیت بانک صحت پیش بینی تحلیلگران را بالا می برد.

Tags: