نویسنده موضوع: طبقه بندی تراز آزمایشی درصورت مالی واصطلاحات انگلیسی  (دفعات بازدید: 5474 بار)

آفلاین khoshnoud

 • مدیر دانلود
 • بابا حرفه ای
 • *
 • سپاسگزاری ها
 • -تشکر کرده:
 • -تشکر شده:
 • ارسال: 483
 • امتیاز های کاربر: 87
  • چرتکه نوین حسابداری حسین خشنود
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
طبقه بندی تراز آزمایشی درصورت مالی واصطلاحات انگلیسی
 
ردیف شرح حساب طبقه بندی
حساب
مانده
نرمال
صورتهای مالی اصطلاح انگلیسی
۱ حسابهای پرداختنی بدهی جاری بس ترازنامه ‌‌Accounts Payable
۲ حسابهای دریافتنی دارایی جاری بد ترازنامه Accounts Receivable
۳ استهلاک انباشته داراییهای مشهود داراییهای ثابت بس ترازنامه Accumulate Depreciation
۴ استهلاک انباشته داراییهای نامشهود داراییهای ثابت بس ترازنامه Accumulate Depletion
۵ هزینه آگهی هزینه جاری بد سود و زیان Advertising Expense
۶ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول داراییهای جاری بس ترازنامه Allowance for Doubtful Accounts
۷ هزینه استهلاک هزینه جاری بد سود و زیان Amortization Expense
۸ اندوخته .... حقوق صاحبان سهام بس ترازنامه
سود و زیان انباشته
Appropriation for
۹ اسناد پرداختنی بدهی بلندمدت بس ترازنامه Bond Payable
۱۰ ساختمان داراییهای ثابت بد ترازنامه Building
۱۱ سرمایه .... سرمایه بس ترازنامه Capital
۱۲ سهام سرمایه حقوق صاحبان سهام بس ترازنامه Capital Stock
۱۳ وجوه نقد داراییهای جاری بد ترازنامه Cash
۱۴ سود نقدی حقوق صاحبان سهام بد سود و زیان انباشته Cash Dividends
۱۵ سود نقدی پرداختنی داراییهای جاری بس ترازنامه Cash Dividends Payable
۱۶ سهام عادی حقوق صاحبان سهام بس ترازنامه Common Stock
۱۷ بهای تمام شده کالای فروش رفته بهای تمام شده کالای فروش رفته بد سود و زیان Cost of Merchandise Sold
۱۸ مالیات پرداختنی بدهی کوتاه / بلند مدت بس ترازنامه Deferred Income Tax
۱۹ هزینه استهلاک داراییهای نامشهود هزینه عملیاتی بد سود و زیان Depletion Expense
۲۰ کسر اوراق پرداختنی بدهی بلندمدت بد ترازنامه Discount on Bonds Payable
۲۱ تخفیفات سوخت شده سایر هزینه بد سود و زیان Discounts Lost
۲۲ درآمد سود سهام سایر درآمد بس سود و زیان Dividend Income
۲۳ سود سهام حقوق صاحبان سهام بد سود و زیان انباشته Dividends
۲۴ سرمایه اعطایی حقوق صاحبان سهام بس ترازنامه Donated Capital
۲۵ مالیات بر درآمد پرداختنی کارکنان بدهی جاری بس ترازنامه Employees Income Tax Payable
۲۶ تجهیزات دارایی ثابت بد ترازنامه Equipment
۲۷ سود نسعیر ارز سایر درآمد بس سود و زیان Exchange Gain
۲۸ زیان تسعیر ارز سایر هزینه بد سود و زیان Exchange Loss
۲۹ صرف سربار کارخانه درآمد انتقالی بس ترازنامه (موقت) Factory Overhead
(Overhead)
۳۰ کسر سربار کارخانه هزینه انتقالی بد ترازنامه (موقت) Factory Overhead
(Underapplied)
۳۱ مالیات بر درآمد پرداختنی بدهی جاری بس ترازنامه Income Tax Payable
۳۲ مالیات بیکاری پرداختنی بدهی جاری بس ترازنامه Unemployment Tax Payable
۳۳ کالای ساخته شده دارایی جاری بد ترازنامه Finished Goods
۳۴ سود حاصل از واگذاری داراییهای ثابت سایردرامد بس سود و زیان Gain on Disposal of Plant Assets
۳۵ سود حاصل از بازخرید اوراق قرضه اقلام غیر مترقبه بس سود و زیان Gain on Redemption of Bonds
۳۶ سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها سایردرآمد بس سود وزیان Gain on Sale of Investmens
۳۷ سرقفلی دارایی نامشهود بد ترازنامه Goodwill
۳۸ مالیات بر درآمد مالیات بردرآمد بد سود و زیان Income Tax
۳۹ مالیات یر درآمد پرداختنی دارایی جاری بس ترازنامه Income Tax Payable
۴۰ هزینه بیمه هزینه عملیاتی بد سود و زیان Insurance Expense
۴۱ هزینه بهره سایر هزینه بد سود و زیان Interest Expense
۴۲ درآمد بهره سایر درآمد بس سود و زیان Interest Income
۴۳ بهره دریافتنی دارایی جاری بد ترازنامه Interest Receivable
۴۴ سرمایه گذاری در اوراق بهادار سرمایه گذاری بد ترازنامه Investment in Bonds
۴۵ سرمایه گذاری در سهام سرمایه گذاری بد ترازنامه Investment in Stocks
۴۶ سرمایه گذاری در شرکت فرعی سرمایه گذاری بد ترازنامه Investment in Subsidiary
۴۷ زمین دارایی ثابت بد ترازنامه Land
۴۸ زیان حاصل از واگذاری داراییهای ثابت سایر هزینه بد سود و زیان Loss on Disposal of Plant Assets
۴۹ زیان حاصل از بازخرید اوراق قرضه اقلام غیرمترقبه بد سود و زیان Loss on Redemption
Bonds
۵۰ زیان حاصل از فروش سرمایه گذاریها سایر هزینه بد سود و زیان Loss on Sale of Investments
 
بهای استفاده ازاین مطلب12صلوات واسه ظهورآقا امام زمانه

Tags: